Plecy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. WSTĘP

 1. Serwis internetowy zarejestrowany pod adresem www.e-podyplomowe.wsei.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
 2. Serwis ma na celu prezentację Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Lubelską Akademię WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod numerem 196, NIP: 712-26-52-693, REGON: 432260703 (dalej: Akademia WSEI) adres poczty elektronicznej:  kancelaria@wsei.lublin.pl
 3. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną (bezpłatnych i odpłatnych) udostępnianych przez Akademię WSEI w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej www.e-podyplomowe.wsei.eu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 • Użytkownik – osoba fizyczna, która zapoznaje się z treściami prezentowanymi w Serwisie lub składa Zamówienia na Treści cyfrowe bądź Usługi dostępne w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Certyfikat/Świadectwo – dokument wydany przez Akademię WSEI w języku polskim w formie elektronicznej (plik PDF) potwierdzający ukończenie Programu edukacyjnego po pozytywnym zaliczeniu realizowanego procesu dydaktycznego oraz spełnieniu wymogów formalnych.
 • Egzamin końcowy – forma sprawdzająca wiedzę mająca postać testów zawierających pytania zamknięte i/lub otwarte, z szerokiego zakresu tematycznego w danej dziedzinie, którego warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie określonego minimum pozytywnych odpowiedzi, kończący się uzyskaniem Certyfikatu/Świadectwa.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Akademią WSEI czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto– wyodrębniona część Serwisu zawierająca uporządkowany zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, oznaczona unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, w której gromadzone są dane Użytkownika, w tym dane osobowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w szczególności zawierające historię złożonych Zamówień i dokonanych wpłat.
 • Kurs online – proces dydaktyczny zawierający edukacyjne Treści cyfrowe realizowany w ramach Platformy szkoleniowej, w spersonalizowanym dla każdego Użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości, zorganizowany w moduły mieszczące Materiały edukacyjne połączone w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w udostępnionym w Serwisie opisie.
 • Kursant – Użytkownik uczestniczący w Kursie online
 • Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania z Platformy szkoleniowej.
 • Materiały edukacyjne – Treści cyfrowe o tematyce edukacyjnej takie jak: teksty, zdjęcia, grafiki, zapisy audio i wideo, prezentacje, ćwiczenia, testy, fragmenty artykułów i inne udostępniane przez Akademię WSEI w Serwisie w ramach świadczonych Usług.
 • Newsletter – biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji Akademii WSEI z Użytkownikami, umożliwiający zainteresowanym cykliczne otrzymywanie informacji od Akademii WSEI o jej usługach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach.
 • Operator płatności – wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych.
 • Platforma szkoleniowa – oparta o system informatyczny (LMS, LCMS, VLE, komunikator internetowy, narzędzie do komunikacji zespołowej) i wymagająca posiadania Konta Użytkownika integralna część Serwisu przeznaczona do prowadzenia zajęć i Programów edukacyjnych na odległość, umożliwiająca synchroniczną i asynchroniczną interakcję między prowadzącym a uczestnikami, pozwalająca w szczególności na organizowanie procesu dydaktycznego, przechowywanie, zarządzanie i publikowanie materiałów dydaktycznych, zapisywanie, kontrolowanie dostępu oraz raportowanie o postępach w nauce.
 • Program edukacyjny – w rozumieniu niniejszego Regulaminu proces nauczania i sprawdzania wiedzy świadczony przez Akademię WSEI odpłatnie lub nieodpłatnie zawierający Materiały edukacyjne prezentowane z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej, w szczególności Kurs online, Szkolenie online, Studia podyplomowe online.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Serwis – zorganizowane rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.e-podyplomowe.wsei.eu oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny, umożliwiające Użytkownikom w szczególności przeglądanie jego zawartości, rejestrację i zarządzanie Kontem, korzystanie z Platformy szkoleniowej, a także składanie Zamówień;
 • Studia podyplomowe– forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje, której wymagania formalne oraz zasady określa Regulamin Studiów Podyplomowych WSEI.
 • Szkolenie online – forma przekazywania wiedzy i umiejętności organizowana przez Akademię WSEI online, tj. realizowana w określonym terminie z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami w czasie rzeczywistym tj. „na żywo”.
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Akademią WSEI z wykorzystaniem Serwisu na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 • Umowa licencyjna – umowa na korzystanie przez Użytkownika z praw autorskich przysługujących Akademii WSEI do treści prezentowanych w Serwisie, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Urządzenie końcowe – sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami lub inne urządzenia, w tym urządzenia mobilne, połączone z siecią Internet, zapewniające możliwość korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym możliwość uczestnictwa w procesie kształcenia na odległość.
 • Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową oraz przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące złożoną Akademii WSEI ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis jest udostępniany przez Akademię WSEI za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów w nim prezentowanych, należą do Akademii WSEI, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi. Warunkiem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się Regulaminem oraz jego akceptacja bez zmian i zastrzeżeń.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Akademia WSEI umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  • przeglądanie zawartości Serwisu;
  • rejestrację Konta oraz korzystanie z powiązanych z nim funkcjonalności;
  • składanie Zamówień,
  • uczestnictwo w Programach edukacyjnych oraz korzystanie z Materiałów edukacyjnych dostępnych w ramach Platformy szkoleniowej (prezentacje, raporty, notatki, testy, ćwiczenia itp.).
 5. Specyfikacja oraz cechy charakterystyczne danej Treści cyfrowej lub Usługi, w tym termin dostępności oraz informacja o odpłatności lub jej braku, przedstawione są w opisie prezentowanym w Serwisie.
 6. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji Konta. Użytkownicy nieposiadający Konta lub do niego nie zalogowani mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Akademii WSEI. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Akademię WSEI na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  • podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  • podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  • przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  • zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • podejmowaniu akcji, które mogą przeciążyć Serwis;
  • wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
 9. Podejmowanie działań naruszających obowiązujące prawo oraz postanowienia Regulaminu może skutkować odpowiedzialnością po stronie Użytkownika i obowiązkiem naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.
 11. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do Urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia Urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
 12. Akademia WSEI jest upoważniona do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawnienie poniesionej w związku z tym szkody.
 13. Akademia WSEI może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 14. Informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności dotyczące Treści cyfrowych lub Usług takie jak ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert po stronie Użytkownika zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 15. Oprócz Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy, w szczególności w zakresie dodatkowych Usług.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania i wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych prezentowanych w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  • posiadania Urządzenia końcowego (komputer/tablet/smartfon) umożliwiającego podłączenie do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej, wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie;
  • dostęp do sieci Internet poprzez dowolne typy połączeń.
 3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zaleca się włączenie obsługi plików cookies. Jej wyłączenie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z części Usług lub funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.
 4. W przypadku korzystania z niektórych Usług (np. zapis na Newsletter, rejestracja Konta, składanie Zamówień), konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej i poprawnie skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać oraz przechowywać wiadomości i inne dane w ramach odrębnej od Serwisu usługi poczty elektronicznej.
 5. Akademia WSEI umożliwia zapoznawanie się z treściami Programów edukacyjnych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej. Dostęp do Platformy szkoleniowej jest możliwy z serwera zarządzającego poprzez przeglądarkę internetową (w tym w trybie responsywnym), bez konieczności instalowania na Urządzeniu końcowym dodatkowego oprogramowania.
 6. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach poszczególnych Programów edukacyjnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą te materiały.
 7. Do odczytu Materiałów edukacyjnych zapisanych w formacie: DOC, RTF, XLS, DOCX, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, PPT, PPTX, RAR, ZIP, MP3, WAV, MP4, MOV, WEBM lub innym wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do obsługi danego formatu.
 8. Przed skorzystaniem z Usług dostępnych w ramach Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego Urządzenie końcowe spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności Użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie do Akademii WSEI na adres poczty elektronicznej: podyplomowe@wsei.eu.
 9. Akademia WSEI dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne, jednak nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu lub Platformy szkoleniowej. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: podyplomowe@wsei.eu.
 10. Akademia WSEI informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne lub programistyczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (np. zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe, oprogramowanie typu Adblock Plus lub Flashblock i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Usług i Materiałów edukacyjnych prezentowanych w ramach Serwisu.
 11. Akademia WSEI za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 12. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Akademia WSEI będzie w miarę możliwości informować poprzez dostępne jej środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.

5. PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI SERWISU

 1. Akademia WSEI umożliwia Użytkownikom przeglądanie zawartości Serwisu, który następuje każdorazowo z chwilą wejścia na jego stronę internetową.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga utworzenia Konta, jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu treści zamieszczonych w Serwisie ma charakter jednorazowy, począwszy od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu przez Użytkownika do momentu jej opuszczenia.

6. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną i jest dostępna od chwili skutecznego dokonania przez Użytkownika jej subskrypcji (Zamówienia) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w formularzu Zamówienia, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zapisu na Newsletter zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 2. W ramach Usługi Newsletter Akademia WSEI wysyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówiony biuletyn elektroniczny zawierający w szczególności informacje handlowe dotyczące oferowanych produktów i usług, organizowanych wydarzeń, aktualności, komunikatów itp.
 3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Akademii WSEI zawiera:
  • informację o nadawcy;
  • wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości;
  • informację o sposobie rezygnacji z Newslettera.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Usługi Newsletter (rezygnacja z Usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej do niego w ramach tej Usługi lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Akademii WSEI za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podyplomowe@wsei.eu.

7. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Do składania Zamówień na udział w Programach edukacyjnych oraz korzystania z Platformy szkoleniowej dostępnej w ramach Serwisu konieczne jest utworzenie przez Użytkownika indywidualnego Konta.
 2. Z Konta może korzystać wyłącznie posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna wskazana w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może mieć zarejestrowane wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 4. Do dokonania skutecznej rejestracji Konta wymagane jest dokładne zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownik powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, określić swój identyfikator (Login, którym jest prawidłowy adres e-mail) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox), a następnie nacisnąć przycisk „Zarejestruj się” lub podobny.
 6. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem Loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 7. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i Loginem do Konta, w szczególności zobowiązany jest on do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. Zakazane jest udostępnianie Loginu i hasła innym osobom. Wskazane jest również dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30 dni).
 9. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych, w tym danych osobowych, niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 10. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z informacją o aktywacji Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieokreślony umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi na prowadzenie Konta i od tego momentu Użytkownik ma możliwość zalogowania się (autoryzacji) do Platformy szkoleniowej i korzystania z jej funkcjonalności.
 11. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać dane podane podczas rejestracji Konta.
 12. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Loginów i haseł do Kont innych Użytkowników.
 13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Akademii WSEI o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego Konta.
 14. Wszelka korespondencja elektroniczna kierowana przez Akademię WSEI do Użytkownika będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta.
 15. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. Usunięcie konta wykonywane jest przez Administratora Serwisu po uprzednim przesłaniu prośby o usunięcie konta przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podyplomowe@wsei.eu.
 16. W celu optymalizacji procesu dydaktycznego Akademia WSEI za pośrednictwem Platformy szkoleniowej zbiera szczegółowe dane o postępach Użytkownika w nauce w ramach zamówionych przez niego Programów edukacyjnych, w szczególności informacje o ilości obejrzanych lekcji, wykonanych ćwiczeniach, testach, zadaniach oraz utworzonych notatkach. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie szkoleniowej i są dostępne dla Użytkownika do czasu usunięcia przez niego Konta.
 17. Usunięcie Konta Użytkownika oznacza usunięcie danych, a także utratę dostępu do Programów edukacyjnych, w których Użytkownik wziął lub miał wziąć udział oraz Materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach Platformy szkoleniowej, a także utratę dostępu do uzyskanych Certyfikatów. Użytkownik zobowiązany jest do pobrania Certyfikatów przed usunięciem swojego Konta.
 18. Akademia WSEI ma prawo zablokować Konto Użytkownika, gdy:
  • Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  • nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Akademię WSEI, co może wprowadzać innych Użytkowników w błąd.
 19. O zamiarze zablokowania Konta Akademia WSEI powiadomi Użytkownika Konta z 3-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu może zablokować Konto.
 20. Akademia WSEI ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków.

8. ZAMÓWIENIA

 1. Za pośrednictwem Platformy szkoleniowej Akademia WSEI umożliwia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych (brak ceny) lub odpłatnych Programów edukacyjnych.
 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Programów edukacyjnych i powiązanych z nimi Materiałów edukacyjnych, jest prawidłowe złożenie Zamówienia oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w Serwisie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz Zamówienia podając dane wskazane jako obowiązkowe, a następnie postąpi zgodnie ze wskazówkami podawanymi na kolejnych etapach procedury składania Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub podobnego Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zawartości formularza Zamówienia (wirtualny koszyk).
 6. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub podobnego oznacza złożenie Akademii WSEI przez Użytkownika oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na dostęp do wybranych przez niego Programów edukacyjnych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 8. Po złożeniu skutecznego Zamówienia Użytkownik otrzyma od Akademii WSEI na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą podstawowe informacje dotyczące jego Zamówienia.
 9. W przypadku nieodpłatnego Programu edukacyjnego lub gdy Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie przesłania przez Akademię WSEI na wskazany adres poczty elektronicznej informacji o udostępnieniu Programu edukacyjnego objętego Zamówieniem na Koncie Użytkownika.
 10. Realizacja Zamówienia dotyczącego płatnego Programu edukacyjnego następuje po dokonaniu płatności przez Użytkownika przelewem bankowym lub za pomocą płatności elektronicznych.
 11. Przez dokonanie zapłaty przelewem bankowym rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Akademii WSEI.
 12. W przypadku płatności elektronicznych przez dokonanie zapłaty rozumie się otrzymanie potwierdzenia jej dokonania od Operatora płatności.
 13. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma niezwłocznie na podany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informację o udostepnieniu Programu edukacyjnego objętego Zamówieniem na Koncie Użytkownika, co jest równoznaczne z przyjęciem jego oferty i z zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Akademią WSEI na warunkach zgodnych z opisem prezentowanym w Serwisie oraz postanowieniami Regulaminu.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej (np. z uwagi na ustawienia filtrów antyspamowych itp.) powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Kształcenia Podyplomowego Lubelskiej Akademii WSEI celem wyjaśnienia sprawy i otrzymania dostępu do zamówionych Treści cyfrowych bądź Usług.
 15. Niedokonanie zapłaty lub brak wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Akademii WSEI w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia może skutkować odrzuceniem oferty Użytkownika i anulowaniem Zamówienia. W takiej sytuacji Zamówienie uznaje się za niezłożone.
 16. Jeżeli podmiotem składającym Zamówienie jest Przedsiębiorca lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza Zamówienia podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

9. KURSY ONLINE

 1. Korzystanie z Kursów online odbywa się za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.
 2. Kurs online zawiera Materiały edukacyjne dostarczane w postaci cyfrowej zawierające w szczególności zapisy audio i wideo, prezentacje, notatki, karty pracy, zestawy ćwiczeń dotyczące zagadnienia będącego jego przedmiotem.
 3. Udostępniane w ramach Kursu online materiały do nauki są podzielone na lekcje i moduły. Kursant przerabia je samodzielnie w dowolnie wybranym przez siebie momencie oraz samodzielnie zalicza wszystkie etapy Kursu.
 4. Wystawienie przez Akademię WSEI Certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego Kursu online możliwe jest jedynie po spełnieniu przez Kursanta wszystkich warunków udziału w Kursie online określonych w jego opisie, w szczególności po uzyskaniu pozytywnego wyniku Egzaminu końcowego.
 5. Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Kursie online stanowią wyłączną własność intelektualną Akademii WSEI bądź innych właściwych podmiotów lub osób i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Kursu objęte są ochroną przewidzianą dla utworów lub programów komputerowych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użycie ich przez Kursanta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i Regulaminem może stanowić naruszenie praw autorskich Akademii WSEI lub autorów tych materiałów i skutkować odpowiedzialnością prawną Kursanta, m.in. określoną w art. 79 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu w ramach Kursu online materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Akademii WSEI lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 8. Użytkownik może drukować, pobierać i zapisywać Materiały szkoleniowe o ile taka możliwość wynika z istoty danego materiału, wyłącznie do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji audio /wideo.
 10. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą szkoleniową materiałów, do których Akademia WSEI posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie na to pisemnej zgody Akademii WSEI.
 11. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści prezentowanych w Serwisie Kursów online, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych Materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnictwo w Kursie online wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Użytkownika Loginu i hasła ustalonych w procesie rejestracji Konta. Z tych względów usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy o świadczenie przez Akademię WSEI na rzecz Użytkownika Usług drogą elektroniczną i utratą dostępu do wszystkich Kursów online oraz Materiałów edukacyjnych dostępnych w ramach tego Konta.
 13. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika przed zakończeniem tego Kursu opłata za dostęp do płatnego Kursu online nie podlega zwrotowi w całości lub części.

10. SZKOLENIA ONLINE

 1. Szkolenia online organizowane przez Akademię WSEI są bezpłatne (brak ceny) lub płatne i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Odbywają się one w określonym terminie wskazanym w Serwisie z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej i technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami w czasie rzeczywistym tj. „na żywo”,
 2. Uczestnikiem Szkolenia online może być Użytkownik lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika.
 3. Udział w Szkoleniu odbywa się z wykorzystaniem Urządzenia końcowego z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki), a opcjonalnie zdolnego do przesyłania dźwięku (mikrofon lub słuchawki z mikrofonem) oraz podłączonego do łącza internetowego. Akademia WSEI nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację Urządzenia końcowego uczestnika.
 4. Zgłoszenia na Szkolenie online przyjmowane są do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu się Użytkownika do udziału w Szkoleniu online decyduje kolejność zgłoszeń. Link do wydarzenia oraz kod dostępu będą przesłane drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odpłatnego Szkolenia online warunkiem dopuszczenia do udziału w tym wydarzeniu jest dokonanie płatności za uczestnictwo w wyznaczonym terminie.
 6. Złożenie Zamówienia na Szkolenie online jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika zasad uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Szkoleń online nie można nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane podczas Szkolenia online stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikom jedynie do ich osobistego użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 8. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do udziału w Szkoleniu online uczestnikom zachowującym się agresywnie, prowokująco bądź zakłócających przebieg wydarzenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w tym wydarzeniu.
 9. Akademia WSEI zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia online w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Szkolenia online zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem wydarzenia.
 10. W przypadku zmiany terminu Szkolenia online uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada. Jeśli jednak wyraźnie zaakceptuje zaproponowany przez Akademię WSEI kolejny termin wydarzenia wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 11. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Szkolenia online w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja prowadzącego.
 12. W razie odwołania Szkolenia online z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych Akademia WSEI – w przypadku odpłatnego Szkolenia online – zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni roboczych od zaplanowanej daty wydarzenia w całości uiszczoną opłatę.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Szkolenie online i nie stanowi to zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji prowadzący realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić właściwy poziom merytoryczny omawianych na wydarzeniu zagadnień.
 14. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu online. O swojej rezygnacji obowiązany jest powiadomić Akademię WSEI przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej: podyplomowe@wsei.eu.
 15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w odpłatnym Szkoleniu online na co najmniej 7 dni roboczych przed jego planowanym terminem, uiszczona opłata z tego tytułu zostanie zwrócona Użytkownikowi w pełnej wysokości.
 16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w odpłatnym Szkoleniu online na mniej niż 7 dni roboczych przed jego planowanym terminem lub w dniu jego rozpoczęcia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w tym wydarzeniu.
 17. Nieobecność uczestnika na Szkoleniu online bez zgłoszenia rezygnacji równoznaczne jest z należytym wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Akademię WSEI i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za udział w wydarzeniu.

11. STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE

 1. Studia podyplomowe online dedykowane są dla osób posiadających wykształcenie wyższe – co najmniej I stopnia i realizowane są z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej
 2. Wykaz kierunków Studiów podyplomowych online prezentowany jest na w Serwisie.
 3. Zamówienie Studiów podyplomowych online na wybranym kierunku wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Studia podyplomowe online są Usługą płatną. Wysokość opłaty może być zróżnicowana w zależności od wybranego wariantu płatności (w szczególności płatność jednorazowa, semestralna). Wysokość opłaty powinna nastąpić we wskazanych w harmonogramie terminach płatności udostępnianym po zalogowaniu na indywidualnym Koncie Użytkownika.
 5. Tytułem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego od kandydatów na Studia podyplomowe online, może być pobierana przez Akademię WSEI opłata rekrutacyjna której wysokość jest widoczna na stronie internetowej Serwisu.
 6. Materiały edukacyjne Studiów podyplomowych online mogą składać się w szczególności z zagadnień podzielonych na lekcje, testy oraz pracę dyplomową – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego programu Studiów podyplomowych online.
 7. Do każdej lekcji/zagadnienia mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film.
 8. Studia podyplomowe online są nastawione na kształcenie indywidualne. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu w czasie trwania Studiów podyplomowych online i utrwalania zdobytej wiedzy.
 9. Warunkiem ukończenia Studiów podyplomowych online jest uzyskanie przez Użytkownika pozytywnego wyniku z Egzaminu końcowego oraz odpowiednia frekwencja na zajęciach. Minimalna frekwencja niezbędna do zaliczenia kształcenia na Studiach podyplomowych jest ustalana w Regulaminie Studiów Podyplomowych WSEI.
 10. Użytkownikowi, który ukończył Studia podyplomowe online na danym kierunku, Akademia WSEI wystawia Świadectwo poświadczające ich ukończenie. Wystawione dokumenty są zgodne z wymogami określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 11. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programach kierunków w trakcie trwania roku akademickiego w szczególności wynikających ze zmian przepisów prawa regulujących kwestie poruszane na Studiach podyplomowych online.
 12. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika ze Studiów podyplomowych online po rozpoczęciu świadczenia Usług przez Akademię WSEI zobowiązany jest on do zapłaty kwoty za wszelkie świadczenia spełnione przez Akademię WSEI do chwili złożenia tej rezygnacji.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące w szczególności otwierania i zamykania kierunków studiów podyplomowych, rekrutacji i kwalifikowania kandydatów na studia podyplomowe, zakresu praw i obowiązków uczestnika studiów podyplomowych, form organizacji zajęć dydaktycznych i zaliczania studiów, programów studiów, zaliczeń i egzaminy, warunków ukończenia studiów oraz odpłatności za studia zawiera Regulamin Studiów Podyplomowych znajdujący się na stronie internetowej Serwisu.

12. LICENCJA

 1. Wszystkie materiały i treści udostępniane w Serwisie stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikom na podstawie licencji a nie sprzedaży.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy na uczestnictwo w Programie edukacyjnym (niezależnie od tego, czy jest on bezpłatny bądź płatny) i po otrzymaniu dostępu do treści w nim prezentowanych, Akademia WSEI udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie tych treści wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i edukacyjnych. Inne sposoby korzystania z tych treści są zabronione. Użytkownik nie może w szczególności reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać sublicencji lub w inny sposób przenosić lub używać ich treści, w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach, chyba że Akademia WSEI udzieli mu na to wyraźnej, pisemnej zgody.
 3. Licencja udzielana jest dożywotnio z tym zastrzeżeniem, że licencja dożywotnia nie ma zastosowania do treści w stosunku do których dostęp udzielany jest na określony przedział czasowy, podawany każdorazowo w opisie danego Programu edukacyjnego. Oznacza to, że Użytkownik ma określony czas na ukończenie Programu edukacyjnego (w szczególności Kursu online) – po tym czasie dostęp do programu nie będzie aktywny na jego Koncie.
 4. Jakiekolwiek naruszenie warunków Umowy licencji uprawnia Akademię WSEI oraz właścicieli praw autorskich do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

13. OPŁATY ZA UDZIAŁ W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH

 1. Opłatą jest świadczenie pieniężne wnoszone w celu udziału w Programie edukacyjnym.
 2. Wszystkie opłaty podawane są w złotych polskich (PLN) jako opłaty brutto. Ich wysokość prezentowana jest w Serwisie na stronie internetowej danego Programu edukacyjnego.
 3. Opłata uiszczana jest z góry zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej danego Programu edukacyjnego.
 4. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wysokości opłat za udział w Programach edukacyjnych. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą opłaty.
 5. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 6. W ramach ogłaszanych promocji Akademia WSEI zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.

14. PŁATNOŚCI

 1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online (Operatorem Płatności) jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
 3. Do dokonania przez Użytkownika płatności w Serwisie, niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności.
 4. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 5. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 6. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 7. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.

15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej Ustawa) ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Akademii WSEI w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Akademia WSEI niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Akademia WSEI wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Akademię WSEI utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Akademia WSEI rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Akademię WSEI utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Akademia WSEI a przekazała Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w  15 ust. 1 i 2albo art. 21 ust. 1 Ustawy.
 6. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie treści cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Akademia WSEI wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

16. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Akademia WSEI jest odpowiedzialna względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje Konsumenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: podyplomowe@wsei.eu. z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
 3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  • błędów lub pomyłek Konsumenta,
  • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Konsumenta,
  • działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Akademii WSEI w świadczeniu Usług z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje są niepełne lub niewystarczające, przed jej rozpatrzeniem Akademia WSEI zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Akademia WSEI rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania informacji dodatkowych termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Akademia WSEI wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz nie wyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej i podlegają prawnej ochronie. Prawa autorskie przysługują Akademii WSEI ich twórcom.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, agregowania lub modyfikowania jakichkolwiek danych oraz innych informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności zakazuje się automatycznego pobierania zawartości Serwisu i prezentowania jej poza Serwisem bez pisemnego zezwolenia Akademii WSEI.

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akademia WSEI jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Akademia WSEI wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsei.lublin.pl lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych, Lubelska Akademia WSEI ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin”.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  • w celu zawarcia oraz wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Akademii WSEI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
  • w wewnętrznych celach administracyjnych– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Akademii WSEI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Akademii WSEI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której Użytkownika jest stroną lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu– do czasu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Akademię WSEI. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Akademii WSEI, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Akademii WSEI, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na jego szczególną sytuację.
 8. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Akademią WSEI lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 9. W przypadku uznania, że Akademia WSEI przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Użytkownika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Akademię WSEI ww. celów przetwarzania.
 11. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Akademię WSEI zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

19. MODERACJA

 1. W ramach Platformy szkoleniowej Akademia WSEI umożliwia Użytkownikom m.in. wymianę informacji związanych z nauką oraz recenzję dostępnych w ramach Serwisu treści.
 2. Dążąc do zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku Akademia WSEI zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  • treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu, które może w takim przypadku może skutkować zablokowaniem Konta.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akademia WSEI zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 2. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Akademia WSEI powiadomi Użytkownika o zmianie Regulaminu, nie później niż 14 dni przed planowaną datą wejścia zmian poprzez przesłanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej powiadomienia wskazującego datę wejścia w życie zmian wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem, jak również poprzez zamieszczenie stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej Serwisu.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Akademii WSEI.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących Konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Akademię WSEI.
 8. Prawem właściwym dla Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Akademią WSEI w ramach Serwisu, jest prawo polskie.

Pobierz Regulamin wraz z załącznikami